«

»

sie 30

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2017/2018

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2017 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2017/2018.

 WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ można pobrać
w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta
(pok. 01 – parter), Wydziale Spraw Społecznych (pok. 211 – II piętro), a także na stronie internetowej: http://bip.starogard.pl/ (wniosek do pobrania na dole strony ).

 WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI
NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA (pok. 01 – parter)

Wniosek składa rodzic niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń.

UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów ze środków Gminy Miejskiej
Starogard Gdański mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali
na terenie miasta Starogard Gdański.

PRAWO DO STYPENDIUM SZKOLNEGO PRZYSŁUGUJE:

 1. Uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia;

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

 STYPENDIUM SZKOLNE mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.

 • ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo
  w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów przyznawane jest zgodnie z:

 • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

 • uchwałą Nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r.
  w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

(pok. 211 – II piętro), tel. 58 530 6078