Polskie Towarzystwo Dysleksji. Zadania i cele

PTD 1

TERENOWY ODDZIAŁ NR 90

w Starogardzie Gdańskim

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8

al Jana Pawła II 10

A-mail: polskietowarzystwodysleksji.stg@op.pl

Dyżur: w każdą środę od godz. 17.50

w sali 242

 telefon 881 762 147

Polskie Towarzystwo Dysleksji   jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne. Towarzystwo prowadzi różne formy działalności na rzecz pomocy edukacyjnej i diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także wspiera ich rodziców i nauczycieli.

 
 

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego.

 

ZADANIA:

•upowszechnianie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz sposobów ich przezwyciężania

•prowadzenie szkolenia dla rodziców, nauczycieli

•rekomendowanie publikacji i pomocy dydaktyczno-terapeutyczne

•udzielanie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy merytorycznej i prawno-organizacyjnej rodzicom, nauczycielom i osobom dorosłym

z dysleksją

•inspirowanie i wspieranie działalność placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w zakresie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej

•zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nauczania i pomocy diagnostyczno-terapeutycznej osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

•współpracowanie z samorządem terytorialnym w sferze realizacji  zadań własnych, zgodnych z programem

Towarzystwa

 
 
CZŁONKIEM PTD MOŻE ZOSTAĆ NAUCZYCIEL, RODZIC… OSOBA PEŁNOLETNIA