Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa na 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły pod adresem: www.psp8.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.25

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 5628793. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostosowanie wejść do budynków


Do budynku prowadzą  schody oraz podjazdy (od strony głównego wejścia do budynku szkoły oraz od strony hali widowiskowo-sportowej).

Obszar dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły. Pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze. Toalety dla osób  niepełnosprawnych znajdują się na parterze i drugim piętrze szkoły.

W drugiej części budynku (hali widowiskowo-sportowej) przestrzenie komunikacyjne wolne są  od barier architektonicznych. Zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami możliwa jest przy pomocy pracowników szkoły.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze posiadają minimalne szerokości.

Dostosowanie schodów
Schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostosowanie wind
Budynek posiada windę wewnętrzną.

Dostępność pochylni
Podjazdy dostępne są przy głównym wejściu do budynku szkoły oraz przy wejściu do hali widowiskowo – sportowej.

Dostępność platform
Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingówParkingi są dostosowane.

Prawo wstępu z psem asystującymTak.

Dostępność tłumacza języka migowegoBrak dostępności tłumacza migowego.