Symptomy dysleksji

SYMPTOMY DYSLEKSJI U UCZNIÓW KLAS VII – VIII

Szkoła

 

Lp.

 

Obszar diagnozy

 

 

Objawy

1

Język polski Czytanie: wolne tempo czytania połączone z trudnością jego zrozumienia i zapamiętania; niechęć do czytania długich i grubych książek.Pisanie: błędy ortograficzne i gramatyczne; trudności z organizacją tekstu; trudne do odczytania pismo.

2

Matematyka Arytmetyka: trudności z zapisywaniem i odczytywaniem liczb wielocyfrowych, dodawaniem w pamięci, przekształcaniem wzorów.Geometria: trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną, niski poziom wykresów i rysunków.

3

Biologia Trudności z opanowaniem terminologii, systematyki, zapamiętaniem i zapisaniem reakcji biochemicznych, z organizacją przestrzenną schematów i rysunków.

4

Chemia Problemy z zapamiętaniem terminologii, danych przedstawionych przestrzennie (np. tablica Mendelejewa), błędne zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych.

5

Geografia Trudności z zapamiętaniem nazw geograficznych, z rysowaniem i czytaniem map, z orientacją w czasie i przestrzeni.

6

Historia i wiedza o społeczeństwie Trudności z zapamiętaniem nazw i nazwisk, zła orientacja w czasie (chronologia, daty) i na mapach historycznych.

7

Sztuka Trudności z czytaniem nut, ze szczegółowym analizowaniem obrazów, rysowaniem i orientacją przestrzenną prac plastycznych.

8

Wychowanie fizyczne Problemy z opanowaniem układów gimnastycznych, trudności z bieganiem, ćwiczeniami równoważnymi oraz grami wymagającymi użycia piłki.

9

Języki obce Trudności z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych. Trudności z budowaniem wypowiedzi słownych, z zapamiętywaniem słówek, z odróżnianiem podobnych wyrazów. Nieprawidłowa wymowa. Trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego. Kłopoty z zapisaniem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

 

Pozaszkolne obszary aktywności

 

1

Życie codzienne

Czynności użyteczne: trudności z wypowiadaniem się, artykulacją złożonych wyrazów, problemy z wypełnianiem formularzy, prowadzeniem samochodu, zapamiętaniem układów tanecznych, zapamiętanie nazw i danych – trudności z zapamiętaniem i dokładnym przekazaniem informacji odebranych przez telefon.Liczby: trudności z płynnym wypowiedzeniem nazw miesięcy, mylenie numerów autobusów, mylenie kolejności cyfr przy wybieraniu numeru telefonicznego, mylenie dat i godzin.Orientacja w czasie i przestrzeni: kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, trudności z odróżnieniem strony prawej od lewej, problemy z czytaniem mapy i orientowaniem się w nieznanym terenem.

Sporządziła: mgr Magdalena Niedbała

Źródło:

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z dysleksją.

M. Bogdanowicz, A. Bućko, R. Czabaj

Symptomy dysleksji u uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

1.

Motoryka duża

Mała sprawność ruchowa całego ciała: dziecko ma trudności z nauczeniem się jazdy na wrotkach, łyżwach, nartach oraz niechętnie uczestniczyw zabawach ruchowych i lekcjach wychowania fizycznego, może mieć

trudności z wykonaniem ćwiczeń równoważnych, układów tanecznych jak

i gimnastycznych.

 

2 Motoryka mała Obniżona sprawność ruchowa rąk: trudności z wykonywaniemprecyzyjnych ruchów w czasie zajęć szkolnych, na przykład podczassklejania modeli, rysowania schematów.
3 Koordynacjawzrokowo–ruchowa Trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem, dziecko brzydko i niechętnierysuje, pisze mało czytelnie, zbyt mocno przyciska ołówek, długopis, rękaszybko się męczy.

 

4 Funkcje słuchowo–językowe Przekręcanie złożonych wyrazów, używanie niepoprawnych pod względem gramatycznym sformułowań, trudności z poprawnymużywaniem wyrażeń przyimkowych, opisujących stosunki przestrzenne:

nad–pod, za–przed, wewnątrz–na zewnątrz, trudności z różnicowaniem

podobnych głosek: z–s, b–p, mylenie wyrazów zbliżonych fonetycznie,

trudności z dokonywaniem operacji analizy i syntezy.

 

5 . Funkcje wzrokowe Trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, na przykład podczas układania puzzli,trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki.
6 Lateralizacja Utrzymująca się obuoczność oraz oburęczność z niewielką przewagą jednej ręki.
7 Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni Trudności ze wskazaniem na sobie zarówno części ciała jak i określenie ich terminami: prawe–lewe, trudności z określeniem pozycji przedmiotówwzględem siebie: na prawo, na lewo.

 

8. Orientacja w czasie Trudności z zapamiętywaniem terminów, dat w życiu codziennym,problemy z określeniem chronologii zdarzeń, datowaniem wydarzeńhistorycznych.

 

9 Czytanie Trudności w czytaniu: wolne tempo, prymitywna technika, niedokładne rozumienie tekstu, lecz z małą liczbą błędów; czytanie z wieloma błędamiwynikające z szybkiego tempa czytania, domyślanie się treści na podstawie

kontekstu, niedokładne rozumienie przeczytanego tekstu, niechęć do

czytania, sylabizowanie trudnych wyrazów.

 

10. Pierwsze próby pisania Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnienie mrozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz słuchowo-językowych,co skutkuje nieprawidłową pisownią i dużą liczbą błędów ortograficznych

pomimo znajomości zasad; słabo czytelne pismo związane z opóźnieniem

rozwoju ruchowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Problemy z innymi przedmiotami w wyniku wyżej wymienionych

zaburzeń, na przykład zła orientacja na mapie, odczytywanie liczb od

prawej do lewej, mylenie znaków nierówności, trudności

z czytaniem i zapamiętywaniem nut, zapisywaniem reakcji chemicznych,

zapamiętywaniem nazwisk, dat.

Trudności z językami obcymi: problemy z zapamiętywaniem słówek,

prawidłową wymową.