↑ Powrót do Samorząd uczniowski

Regulamin SU

I. W celu zorganizowania wewnętrznego życia szkoły utworzono Samorząd Uczniowski.
 

1. W skład którego wchodzi Zarząd Samorządu, samorządy klasowe oraz poszczególne sekcje: naukowa, kulturalna, redakcyjna, porządkowa, sąd koleżeński
2. Wyżej wymienione zespoły utworzone są z przedstawicieli społeczności uczniowskiej kl. I – III.
3. Najwyższą władzę wykonawczą stanowi Zarząd Samorządu.
4. Strukturę organizacyjną poszczególnych zespołów oraz ich liczby członków ustanawia ogólne zebranie członków.
5. Wybory do Samorządu odbywają się na początku roku szkolnego -do 20 września.
6. Kadencja zarządu trwa przez okres roku szkolnego i uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.
7. Na wniosek opiekuna, rady pedagogicznej przedstawicieli uczniów można zmienić skład zarządu na drodze ponownych wyborów . / Jeżeli zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków/.
8. Zarząd współpracuje z wychowawcami, pedagogiem. Jego zdaniem – Sąd Koleżeński- jest rozwiązanie konfliktów między uczniami, a także przypadków naruszenia regulaminu szklonego i zasad Kodeksu Ucznia.
9. Zarząd współpracuje z wychowawcami, dyrekcją szkoły, samorządem klasowym, uzgadnia z nim plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
10. Zarząd współpracuje z innymi organami działającymi na terenie szkoły.
11. Samorząd informuje ogół uczniów o swojej działalności.
12. Zebrania odbywają się cztery razy w m-ącu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

II. Celem samorządu jest:

1. aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, nauczanie samodzielnego rozwiązywania problemów,
2. partnerstwo uczniów w stosunkach z nauczycielami w relacjach wzajemnego poszanowania,
3. realizacja celów wychowawczych szkoły,
4. kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, samooceny ,
5. integracja młodzieży szkolnej.

III. Do zadań Samorządu należy:
 

1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków zawartych w regulaminie szkoły i Kodeksie Ucznia,
2. rzecznictwo interesów ogółu uczniów wobec dyrekcji , Rady Pedagogicznej,
3. współdziałanie z dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły,
4. udział w rozwijaniu zainteresowań, organizowanie zajęć i wypoczynku, rozrywki w czasie wolnym, 5. inspirowanie do udziału w pracach na rzecz ochrony środowiska,
6. dbanie o sprzęt i mienie szkoły,
7. organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w szkole,
8. rozstrzyganie i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
9. dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie historii i tradycji szkoły,

IV. Uprawienia Samorządu:
 

1. przedstawienie propozycji do planu pracy szkoły,
2. wdrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych,
3. prowadzenie gazetek, apeli uroczystości,
4. korzystanie z radiowęzła,
5. zgłaszanie uczniów do nagród, wyróżnień,
6. udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,
7. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,
8. dysponowanie w porozumieniu z opiekunami funduszami Samorządu,
9. wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania na opiekuna określonego nauczyciela.

The best possible sign in our clients’ fulfillment is our devoted clients. Whenever a scholar returns in our company to make use of again and again admission essay writing service Every last within your budget tailor-made essay, term paper, homework paper, document, product review or speech is written from the beginning, separately, and based on all your advice and expectations

V. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:
 

1. z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów pracę,
2. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez,
3. z dochodów ze zbiórki surowców wtórnych, 4. inne dochody np. przekazanie przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, i inne instytucje,
5. fundusze zdeponowane są do rachunku PKO,
6. prowadzenie dokumentacji operacji finansowych.

VI. Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu:
 

1. udzielanie pomocy w całokształcie działalności, szczególnie w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
2. zapewnienie warunków niezbędnych do działalności Samorządu,
3. wysłuchanie i wykorzystanie opinii uczniów,
4. czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły,
5. powołanie opiekuna Samorządu,
6. Dyrektor ma prawo uchylić postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z aktami prawnymi , regulaminami lub celami wychowawczymi szkoły.

VII. Do obowiązków opiekuna należy:
 

1. udzielanie pomocy w realizacji zadań, planu pracy,
2. zapewnienie warunków organizacyjnych do samorządowej działalności,
3. czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu oraz dysponowania funduszami,
4. informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw uczniów,
5. uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu.