Regulamin terapii pedagogicznej.

Regulamin terapii pedagogicznej

(na podstawie Dziennika Ustaw z dnia 30 kwietnia 2013r.)

 

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

 3. Godzina zajęć trwa do 45 minut, w wymiarze – jedna godzina w tygodniu.

 4. W zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych mogą uczestniczyć uczniowie na wniosek: rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 5. Zajęcia są bezpłatne, dobrowolne, uczeń może w nich uczestniczyć za zgodą rodziców.

 6. Rezygnacja z zajęć  ma formę pisemną.

 7. Zajęcia odbywają się w gabinecie terapii pedagogicznej lub rewalidacji, według ustalonego planu zajęć.

 8. Na zajęcia uczeń ma obowiązek uczęszczać regularnie, a ćwiczenia wykonywać systematycznie.

 9. Zakończenie terapii następuje, gdy zostaną skorygowane i usprawnione zaburzone funkcje potrzebne do opanowania umiejętności szkolnych.

 10. Aby zajęcia miały oddziaływania terapeutyczne, rodzic oraz nauczyciele, zobowiązują się do konsekwentnego stosowania się do zaleceń terapeuty.

 11. Terapeuta pedagogiczny spotyka się z rodzicami podczas zebrań z rodzicami, a także na umówiony termin.

 12. W momencie, gdy uczeń 2 razy pod rząd jest nieobecny na zajęciach (a był na lekcjach), zawiadamiany jest rodzic.

 13. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach wymagają od rodzica / opiekuna ponownej deklaracji uczestnictwa (poprzez dziennik elektroniczny) lub rezygnacji z zajęć (pkt.6).

Opracowała:

Magdalena Kownacka

Terapeuta pedagogiczny