«

»

mar 25

Uwaga zmiana terminu rekrutacji !!!

Uwaga zmiana terminu rekrutacji !!!
 
Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 153/03/2020
z dnia 24.03.2020 w sprawie zmiany terminu rekrutacji.

 

 ZARZĄDZENIE NR 153/03/2020 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 5061) ) w związku z art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 11482) ) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 58/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 04.05.2020r. do 15.05.2020r.– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 04.05.2020r. do 22.05.2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 27.05.2020r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 27.05.2020r. od godz. 13:00 do 05.06.2020r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 08.06.2020r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 15.06.2020r. do 17.06.2020r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 15.06.2020r. do 18.06.2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571, 1696 i 1815. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

3) 19.06.2020 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 19.06.2020 r. od godz. 12:00 do 24.06.2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 25.06.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Zarządzenie (pobierz)