Wrz 22

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko. Rozmawialiśmy o konieczności nie śmiecenia i nie niszczenia przyrody.

Wszyscy dobrze przygotowani – zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli porządkować teren i najbliższą okolicę. Dzieci były pełne entuzjazmu i prześcigały się w zbieraniu śmieci. Pełne worki pozostawiliśmy w wyznaczonych miejscach. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

Szersza FORORELACJA

Wrz 01

OBIADY

UWAGA! €“ nowe zmiany!

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła przyjmuje opłaty za obiady tylko

w formie przelewów na nowy nr konta bankowego

28834000012002000108470003 

Opłata za mc WRZESIEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

w terminie do 8 WRZEŚNIA 2017r.

Opłata za mc PAŹDZIERNIK wynosi:

Dzieci: 22 dni x 3,40 zł. = 74,80 zł.

w terminie do 25 WRZEŚNIA 2017 r.

 Prosimy w treści przelewu podać: Imię, nazwisko i klasę ucznia

ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8                     (Pobierz)

Sie 30

List Pani Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy. 1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

List Minister Edukacji Narodowej

Sie 30

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2017/2018

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2017 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2017/2018.

 WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ można pobrać
w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta
(pok. 01 – parter), Wydziale Spraw Społecznych (pok. 211 – II piętro), a także na stronie internetowej: http://bip.starogard.pl/ (wniosek do pobrania na dole strony ).

 WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI
NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA (pok. 01 – parter)

Wniosek składa rodzic niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń.

UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów ze środków Gminy Miejskiej
Starogard Gdański mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali
na terenie miasta Starogard Gdański.

PRAWO DO STYPENDIUM SZKOLNEGO PRZYSŁUGUJE:

 1. Uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia;

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

 STYPENDIUM SZKOLNE mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.

 • ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo
  w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów przyznawane jest zgodnie z:

 • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

 • uchwałą Nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r.
  w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

(pok. 211 – II piętro), tel. 58 530 6078

Sie 19

UWAGA

Szanowi Rodzice, drodzy uczniowie.

Ze względu na przekształcenie naszego gimnazjum w szkołę podstawową przez jakiś czas będą funkcjonować dwie strony internetowe.

Gimnazjum:  pg1.edu.pl

Szkoła podstawowa: psp8.edu.pl

Proszę o kontrolowanie obu stron do czasu pełnego rozruchu psp8.edu.pl

Postaram się aby w połowie września była już kompletna.

Administrator

Sie 19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Małymi kroczkami zbliżamy się do upragnionej chwili rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Podobny obraz

W naszej szkole odbędzie się w dniu 04 września 2017r. o godzinie 9.00.

Msza święta w Kościele św. Wojciecha odbędzie się 04 września 2017 r. o godzinie 8.00.

Sie 18

Komunikat w sprawie ubezpieczenia.

Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik 3dPrzypominamy, że ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców.

Szkoła nie ubezpiecza dzieci.  Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik 3d

Sie 17

UWAGA

Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik gifZnalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik gifUWAGA UWAGA Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik gifZnalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik gif

 

Drodzy rodzice ze względu na reorganizację szkoły proszę nie dokonywać wpłat za obiady przed 1 września 2017. 

Dokonanie wpłaty przed 1 września może skutkować utratą przelanych środków pieniężnych. 

Prosimy o kontrolowanie strony internetowej, wszelkie informacje dotyczące posiłków będą umieszczane systematycznie.