Mar 30

Płatność za obiady

W związku  z przerwą trwającą  w szkole z powodu  zagrożenia epidemią koronawirusa, prosimy o niedokonywanie wpłat  na obiady na m-c kwiecień  2020r.

     Zwroty/ przesunięcia za niewykorzystane  a opłacone posiłki za m-c marzec będą uwzględnione po zakończeniu  przymusowej przerwy. 

Na bieżąco  będziemy  informować  Państwa  o zmianach dotyczących  opłat na kolejny m-c na  naszej stronie.

Mar 25

Uwaga zmiana terminu rekrutacji !!!

Uwaga zmiana terminu rekrutacji !!!
 
Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 153/03/2020
z dnia 24.03.2020 w sprawie zmiany terminu rekrutacji.

 

 ZARZĄDZENIE NR 153/03/2020 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 5061) ) w związku z art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 11482) ) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 58/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 04.05.2020r. do 15.05.2020r.– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 04.05.2020r. do 22.05.2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 27.05.2020r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 27.05.2020r. od godz. 13:00 do 05.06.2020r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 08.06.2020r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 15.06.2020r. do 17.06.2020r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 15.06.2020r. do 18.06.2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571, 1696 i 1815. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

3) 19.06.2020 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 19.06.2020 r. od godz. 12:00 do 24.06.2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 25.06.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Zarządzenie (pobierz)

Mar 24

Rekrutacja do I klas szkoły podstawowej 2020/2021

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, prosimy aby nie składać osobiście dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły. Obecna sytuacja najprawdopodobniej będzie podstawą do ustalenia nowych terminów rekrutacyjnych, o czym Państwa poinformujemy na stronie internetowej szkoły.W sprawach rekrutacji prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie w godz. 9.00-11.00.

Mar 24

LIST DYREKCJI I GRONA PEDAGOGICZNEGO PSP 8

 

Szanowni Rodzice, drogie Dzieci.

Znaleźliśmy się w trudnym czasie kwarantanny. Myślami jesteśmy z Wami      i prosimy dbajcie o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Starajcie się nie wychodzić z domu, pamiętajcie o myciu rąk i miło spędzajcie czas. Ten czas – którego ciągle nam brakowało – wykorzystajcie na wspólne działania, zabawy, rozmowy, gotowanie i inne aktywności.

Nauczyciele pozostają z Wami w kontakcie drogą elektroniczną. Na naszej stronie internetowej pojawiła się zakładka do zagadnień przesyłanych przez nauczycieli. Jednak wychowawcy klas I – III pozostają przy wcześniej ustalonej z Wami formie współpracy. Starajcie się każdego dnia poświęcić czas nauce – czytajcie zagadnienia opracowane Wam przez nauczycieli. Zadania wykonujcie w zeszytach / chyba, że wolicie sobie wydrukować –        to również tak możecie/. Zachęcam również do czytania książek.

Warto skorzystać z materiałów podanych na www.men.gov.pl – nauka zdalna / nauczyciele prześlą Wam dokładne wskazówki, jakie tematy opracować       z tych stron – są one przyjazne dzieciom i atrakcyjne dla nich/.

Pamiętajcie, że ten czas to nie są ferie. To czas kwarantanny, który powinniśmy spędzić w domu. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Życzymy wszystkim zdrowia i optymizmu, tak bardzo potrzebnego w tym trudnym dla nas czasie.

Dyrekcja i grono pedagogiczne PSP 8

Mar 24

Obiady

W związku z zaistniałą sytuacją, informujemy Państwa, iż na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych wpłaty za obiady zostaną przesunięte na poczet następnego miesiąca lub zwrócone na konto. Prosimy o monitorowanie wiadomości na vulcanie i stronie internetowej szkoły.

                                                                                     Pozdrawiam

                                                                                      Iwona Kraska

Mar 24

Szanowni Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych do 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że jesteśmy dla Państwa dyspozycji w godz. 9.00 – 11.00 wyłącznie pod nr tel. 58 56 287 93 bądź przez dziennik elektroniczny.

Każdemu życzymy dużo zdrowia i prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.Pozdrawiamy mocno naszych uczniów, ich Rodziców i Prawnych Opiekunów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta (pobierz)

Mar 23

Drodzy Rodzice, Opiekunowie Prawni,

w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu chcemy przypomnieć Państwu, że nadal służymy rozmową i wsparciem. Na stronie szkoły pojawiła się nowa zakładka – STREFA WSPARCIA – w której umieszczać będziemy informacje m.in na temat: w jaki sposób mogą Państwo zadbać o swoje zdrowie, jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem; w jaki sposób reagować na nową, zagrażającą sytuację; jak możemy sobie radzić z emocjami i myślami, które w tym czasie pojawiają się w naszym ciele i głowie; w jaki sposób możecie zagospodarować ten czas na samorozwój, przyjemności i zabawę oraz wiele innych, które mogą w naszej opinii stanowić dla Państwa wsparcie. W sytuacji gdy poczujecie Państwo potrzebę rozmowy, konsultacji czy uzyskania informacji dotyczącej Waszego dziecka prosimy o kontakt za pośrednictwem e-dziennika. W sytuacjach wyjątkowych istniej także możliwość rozmowy telefonicznej, po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu terminu rozmowy. Ponadto na stronie FB szkoły zamieszczona jest informacja o instytucjach, które aktualnie udzielają wsparcia w formie konsultacji telefonicznej.

Pamiętajcie Państwo, że jest to czas nowy dla wszystkich, każdy z nas stara się odnaleźć w obecnej, dość skomplikowanej rzeczywistości.

Życzymy Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia i prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Zespół specjalistów

Marzena Sinicka – psycholog

Honorata Szmyt – pedagog klasy I-IV

Patrycja Cieślik-Ossowska – pedagog klasy V-VIII

Mar 23

Pomoc i wsparcie psychologiczne

Mar 19

STREFA WSPARCIA

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem stworzyliśmy na stronie szkoły zakładkę – STREFA WSPARCIA. Strefa prowadzona jest przez specjalistów zatrudnionych w naszej szkole, a skierowana do naszych uczniów i ich rodziców.

Znajdziecie tam informacje m.in. na temat:

·         w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie, jak chronić się przed zakażenie koronawirusem,

·         w jaki sposób reagujemy na nową, zagrażającą nam sytuację

·         jak możemy sobie radzić z emocjami i myślami, które w tym czasie pojawiają się w naszym ciele i głowie

·         w jaki sposób możecie zagospodarować ten czas na samorozwój, przyjemności, zabawę

·         i wiele innych, które mogą w naszej opinii stanowić dla Was wsparcie

Może macie ochotę podzielić się z nami Waszymi sprawdzonymi pomysłami na spędzanie czasu w domu. Stwórzmy wspólnie bazę inspiracji😊

Mar 19

Konkurs „Potyczki Ekonomiczne” 2019/2020

Konkurs „Potyczki Ekonomiczne” 2019/2020 z udziałem naszych ośmioklasistów – Przedsiębiorczy „EcoTeam”- BRAWO! 

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły uczęszczający na zajęcia przedsiębiorczości zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu ” Potyczki Ekonomiczne” w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”. 

Czytaj wpis

Starsze posty «