Statut „Europejczyk”

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego „Europejczyk”

w Starogardzie Gdańskim.

 

Rozdział 1. „Postanowienia ogólne”

art.1. Nazwa – Szkolny Klub Europejski „Europejczyk”.

art.2. Klub działa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim.

art.3. Opiekunem Klubu jest pani Alicja Czarna.

art.4. Klub działa zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Klubu.

art.5. Klub może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

art.6.Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

Rozdział 2. „Cele i zadania”

 

CELE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „ EURO-JEDYNKA”

Celem jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży naszej szkoły zainteresowanych problematyką europejską. Przekazywanie młodzieży jak najszerszej wiedzy o Europie i miejscu Polski w procesie tworzenia zjednoczonej Europy. Poza tym celem Klubu jest:

 1. Rozwijanie umiejętności dyskusji
 2. Rozwijanie umiejętności pracy z różnymi źródłami ( Internet, książka, czasopisma, dokumenty, informacje ustne, telewizja, radio, itd.)
 3. Poznawanie świata, nawiązywanie kontaktów, zdobywanie ciekawych doświadczeń
 4. Poznawanie kultury europejskiej i polskiej (kuchni, obyczajów, sztuki, historii)
 5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 6. Przygotowanie młodzieży do prowadzenia zajęć wirtualnych
 7. Rozwijanie wśród młodzieży „świadomości europejskiej”
 8. Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku
 9. Rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuścizny kultury
 10. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, o tradycje europejskie, ojczyste i regionalne oraz świadomość  językową,
 11. Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionalnej,
 12. Nawiązanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za szerzenie informacji o Europie
 13. Zebranie informacji, materiałów naukowych i utworzenie własnych materiałów szkoleniowych
 14. Nawiązanie kontaktów ( wymiana doświadczeń) z klubami europejskimi w Polsce i Europie za pomocą Internetu
 15. Utworzenie własnej strony internetowej, promującej klub i miasto
 16. Wyszukanie partnerów do współpracy np. władze miasta, województwa, organizacje samorządowe i pozarządowe, placówki oświatowe i kulturalne
 17. Organizacja ”Święta Europy”
 18. Promocja klubu w prasie, telewizji lokalnej, wśród społeczności
 19. Udział w Paradzie Schumana
 20. Nauka przez zabawę

 

ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „EURO-JEDYNKA”

 

 1. Organizowanie wycieczek dla członków klubu do instytucji zajmujących się integracją europejską
 2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych z ciekawymi osobami, przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką europejską
 3. Organizowanie zebrań informacyjnych z młodzieżą członków Szkolnego Klubu Europejskiego
 4. Prowadzenie kampanii informacyjnej ( plakaty, spotkania, wystawy)
 5. Zbieranie informacji o instytucjach UE
 6. Korzystanie z poczty elektronicznej
 7. Nawiązanie współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana, upowszechnianie idei integracji europejskiej.
 8. Współpraca członków szkolnego klubu z:
  1. dyrekcją szkoły i nauczycielami;
  2. samorządem szkolnym i Radą Rodziców
  3. lokalną władzą i mediami
  4. innymi szkolnymi Klubami (w Polsce i zagranicą)
 9. Projektowanie i wykonywanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych /np. map, proporczyków, tablic, foliogramów, wykresów/
 10. Organizowanie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
 11. Organizowanie wystaw jak : „Tydzień Europejski”, „Kobiety w Unii Europejskiej”, „Tradycje i zwyczaje w krajach członkowskich Unii” a także wystawa prac uczniów w formie konkursu.
 12. Gromadzenie aktualnych informacji o Unii Europejskiej i całej Europie
 13. Opracowanie i bieżąca aktualizacja witryny internetowej SKE
 14. Współpraca z organizacjami zajmującymi się integracja europejską

 

Rozdział 3. „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

art.1. Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń tej szkoły, którego interesuje idea integracji europejskiej.

art.2. Obowiązki Członków Klubu:

– uczestnictwo i czynny udział w zajęciach

– przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał klubu

– płacenie składek

– dbanie o dobre imię Klubu

art.5 Prawa członków Klubu:

– prawo do uczestnictwa we wszystkich formach pracy Klubu

prawo do korzystania z pracowni informatycznej

– prawo do zgłaszania opinii dotyczących poruszanych tematów

– prawo do uczestnictwa oraz składania wniosków w czasie obrad

– prawo do wybierania oraz bycia wybranym do władz Klubu

– prawo do pierwszeństwa w wyjazdach Klubu

– prawo do powoływania się na Klub w celu zdobycia informacji o Unii Europejskiej

– prawo do uzyskania nagrody za działalność na rzecz Klubu

art.6. Utrata praw Członka Klubu:

– w wyniku nie płacenia składek

– skreślenie uchwałą Zarządu

– łamanie Statutu, działanie na szkodę Klubu

– dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone Zarządowi Klubu

art.7. Od decyzji o odmowie przyjęcia Członka Klubu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do Zarządu Klubu w terminie 1 miesiąca.

 

Rozdział 4. „Władze Klubu”

art.1. Władzami Klubu są:

 • Zarząd Klubu, w którego skład wchodzą :
 • Opiekun Klubu
 • Przewodniczący Klubu
 • Wiceprzewodniczący Klubu
 • Skarbnik Klubu
 • Zgromadzenie Członków Klubu

art.2. Wszystkie władze wybierane są na jeden rok.

art.3. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Klubu.

art.4. Wszyscy Członkowie Klubu tworzą Zgromadzenie Członków klubu.

art.5. Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Szkolnego Klubu Europejskiego.

 

Rozdział 5. „Zadania Członków Klubu”

art.1. Przewodniczący:

– wraz z opiekunem kieruje pracą klubu

– reprezentuje Klub w środowisku szkolnym i lokalnym

– nadzoruje działania Członków Klubu

art.2. Wiceprzewodniczący:

– wraz z opiekunem kieruje pracą Klubu podczas nieobecności przewodniczącego

– reprezentuje Klub w środowisku szkolnym i lokalnym

art.3. Zgromadzenie Członków Klubu:

Tworzą go wszyscy Członkowie Klubu, których zadaniem jest:

– wybór Zarządu

– uchwalanie zmian w statucie

– podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i członków

– kontrola i ocena pracy Zarządu

– praca w Klubie nad prowadzonymi projektami

art.12. Informacje ogólne:

– Każdy członek Klubu powinien brać udział w konkursach o UE, zarówno w ich przygotowaniu jak i uczestnictwie

– Opiekun Klubu ma prawo członkowi Klubu zwiększyć zakres wykonywanych zadań na rzecz Klubu

 

                   Rozdział 6. „Fundusze i gospodarka”

art.1. Na fundusze Klubu składają się:

– składki Członków Klubu

– dotacje

– dochody uzyskane z realizacji projektu

– prywatni sponsorzy

 

                    Rozdział 7. „Postanowienia końcowe”

art.1. W razie rozwiązania Klubu majątek przechodzi na własność Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim.